سخنرانی دکتر حسن مکارمی : یک روانکاو بالینی مکتب لاکان چگونه کار می کند؟

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

روانکاوی بالینی از دیدگاه “ژاک لاکان”؛ یک روانکاو بالینی لاکانی چگونه کار می کند؟

متن سخنرانی در انستیتو سیاووشان و چاپ شده در سایت انتروپولوژی