نگاه روانکاو به وضعیت امروز جامعه ایران ۲

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

 
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش پانزدهم (نگاه روانکاو به وضعیت امروز جامعه ایران ۲) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان شهریور ماه ۱۳۹۷ پاریس
 
به نوشته در آمده کامل این برنامه را می توانید در آدرس زیر بخوانید: