نگاه روانکاو: خلق, مردم و توده

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

 
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی (بخش پنجم): واژه های: خلق, مردم و توده تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان اردیبهشت ۱۳۹۷ پاریس
 
به نوشته در آمده کامل این برنامه را می توانید در آدرس زیر بخوانید: