شهر سوخته, نزدیکی زابل شرق ایران, بیش از۵۰۰۰ سال پیش:

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

شهر سوخته, نزدیکی زابل شرق ایران, بیش از۵۰۰۰ سال پیش:

نخستین نقش متحرک جهان  

بیا بیا بیا بیا  

این قناری ناز وطن است که می موید:

  بیا بیا بیا بیا

  این ضربان دل من است که می طپد:  

بیا بیا بیا بیا

  شهر سوخته، سفال بیرجند، پر سیمرغ،  

بلندای قاف،  

تنها با نام هایشان مرا می خوانند:  

بیا بیا بیا بیا

  و درآنسوی بیداری،  

در قطاری به درازای هزاران کاروان،

  همه بیابان‌های میهن،

  هم چون آهنگ دایمی عبور،

  بی صدا می خوانند :

  بیا بیا بیا بیا  

و همه اینها و همه اینها ،.  

در لبخندی که بوی نیامدن،  

که بوی نرسیدن ،  

که بوی دوری ،

  که بوی غربت را می پراکند،

  جمع می شود .

  و همه آسمان ها در همه جهان های بسیار،

  می دانند، که تنها، که تنها,  

این دعاست که روزی شنیده خواهد شد:

  بیا بیا بیا بیا .

  حسن مکارمی پاریس پاییز ۲۰۱۹