نگاه روانکاو به وضعیت امروز جامعه ایران ۱

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش چهاردهم (نگاه روانکاو به وضعیت امروز جامعه ایران ۱) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان شهریور ماه ۱۳۹۷ پاریس
 
به نوشته در آمده کامل این برنامه را می توانید در آدرس زیر بخوانید: