نگاه روانکاو: شناخت پدیده امانوئل مکرون ۱

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش سی و پنج (شناخت پدیده امانوئل مکرون ۱)
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان خرداد ماه ۱۳۹۸ پاریس

به نوشته در آمده کامل این برنامه را می توانید در آدرس زیر بخوانید:

نگاه روانکاو: شناخت پدیده امانوئل مکرون ۱