نقاشی دختری از افغانستان پس از اشغال توسط طالبان

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

خیلی تلخه ، خیلی
…و تو شیرینی،
و تو می خوانی،
در سرمای تلخی فراغ،
و تو می دانی که زن یعنی چه،
و سلامت مستی است،
و عبورت شیشه و تنت آبی پاک،
و تو خواهی آمد در زمانی که دلم،
شاهد بالای تمنای ترا می جوید.
آه از این سایه- قناری دلم،
آه از این بسته پرواز به دور،
که سلامش مستی است.
حسن مکارمی
تابستان ۱۴۰۰ فرانسه