در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش پنجاه و دو (ارزش های انسانی)

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش پنجاه و دو (ارزش های انسانی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان دی ماه ۱۳۹۸ پاریس