شراب کوروش، فراتر از شراب: حرکتی در طرفداری

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

شراب کوروش، فراتر از شراب: حرکتی در طرفداری
 
فراتر از ادای احترام به ایران باستان، تولید محدود این شراب, نماد حرکتی است در مقاومت. با انقلاب اسلامی، باغ انگور هزار ساله ریشه کن شد، نوشیدن شراب ممنوع و بخشی از تاریخ ایران در سرزمین مادری اش خاموش شد. مسرور می خواهد این شراب را به ابتکاری ستیزه جویانه تبدیل کند.