جمعه بازار

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

دروغ نازلترین بهای مرگ میشود.
اعدادی عجیب : ۱۵۰۰, ۶۰ , ۱۷۶, ….
فریادهایی تکراری و جمعی,
برای قلب های متورم از تنهایی,
گویی پاسخی خواهند آورد , برای پرسش های بی پاسخ .
و چنین آرزو , امید, سعادت , باروری, فرهنگ, آرامش…
در پستوهای بازار خفه می شوند.
فریاد در بلندگو های قلدری:
مرگ بر … مرگ بر … مرگ بر …
آی جمعه بازار : کی می رسد باران؟

حسن مکارمی
پاریس زمستان ۲۰۲۰, ۱۳۹۸