کودکان قربانی، خشونت و مصداق‌های خشونت علیه کودکان در ایران

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

گفت‌و‌گو با حسن مکارمی، روانکاو و مدافع حقوق بشر
کودکان قربانی خشونت و مصادیق خشونت علیه کودکان در ایران
«کودک‌همسری»، «اشتغال کودکان در بازار کار غیر‌رسمی» و «به‌ کارگیری کودکان به ‌عنوان کودک-سرباز» از جمله اساسی‌ترین نمودهای خشونت گسترده علیه کودکان در ایران هستند.