صدای سخن عشق (حافظ): بخش چهاردهم

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

صدای سخن عشق برنامه ای مشترک از خانم زهرا شمس، آقایان منوچهر تقوی بیات و حسن مکارمی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۸ پاریس