صلح می‌خواهم

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

صلح می خواهم.
من صلح می خواهم و سوختنی بدون درد،
جانم‌ پذیرای هجرانی دیگر نیست،
و فراق را به دورترین شاخه صنوبر ،
حواله خواهم داد.
من صلح می خواهم و خوابی بدون‌جای،
روانم در آسودگی سن و سالم ،
پر و بال می زند،
و تنم در همه عطر های میهنم ،
به دنبال صبح می گردد.
من صلح می خواهم و فردایی پر نشاط و سازنده،
و زنان و مردانی که به چشمانم باور بیاورند:
که من صلح می خواهم و دانشی که جهان بسازد ..
من صلح می خواهم ،
صلح.
حسن مکارمی.
فرانسه بهار ۱۴۰۰