حسن مکارمی: حاکمیت پس از انقلاب به سوی گذشته‌گرایان حرکت کرد

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

حسن مکارمی، پژوهشگر حوزه خدمات راهبردی دانشگاه سوربون پاریس در برنامه افق صدای آمریکا گفت: حاکمیت پس از انقلاب بسوی گذشته گرایان حرکت کرد؛ اما جامعه بسوی فناوری و مصرف گرایش یافت. نتیجه اش ظهور افزادی با امکانات فراوان شد که فرهنگ استفاده از امکانات را ندارند.

مصاحبه تصویری را در لینک زیر ببینید:

https://ir.voanews.com/episode/new-horizon-hasan-makaremi-72993?fbclid=IwAR0K-OZvQAZLXPm3mB41Yz-qDaARHFw8q3dbb5eLtCK2ujwnuWQW20yulX0