معرفی کتاب‌های «درآمدی بر خوانش لاکان» و «درس‌گفتارهایی پیرامون مبانی پایه‌ای آموزه‌های ژاک لاکان»

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

گروه گسترش آموزه های لاکانی: دکتر حسن مکارمی؛ سرپرست گروه؛ دکتر نرگس شریف زاده، دکتر مهدی خوریانیان
در پنجاه و پنجمین خبرنامه الکترونیک انجمن روانشناسی ایران, سه کتاب گروه گسترش آموزه های لاکانی معرفی شده اند.
 
درآمدی بر خوانش الکان: ناخودآگاه همانند دستگاه زبان ساختار می یابد، جلد يك و دو
کارگروه گسترش آموزه های لاکانی
نویسنده: ژوئل دُر ؛ مترجم فارسی: دکتر مهدی خوريانيان ؛ ناشر: نشر نشانه، تهران، 13۹۹
معرفی جلد یك
درآمدی بر خـوانش لكـان ، روشـن گـر داللـت هـای بـاليني نظريـه ی لكـان، از سـوی بـالينگـری لكـاني ست، ژوئـل دُر. وی در ايـن اثـر بـا اشـاره بـه ارتبـاط بين ساختارگرايي و نظريه زبـان شناسـيك، پیکربندی هايي نـامي را نشان مـان مـي دهـد کـه جُملگـي بـا برنهـاد لكـاني ناخودآگـاه همانند دستگاه زبان ساختار مـي يابـد « ارتباطي عميق داشته، آن را روشـن مـي سازند. ايـن کتـاب بـه ويـژه بـا طـرح مفـاهيمي هـم -چـون استعاره و ایجاز، استعاره ی نـام_پـدری، مرحلـه ی آينـه ای، نمـودار ميـل و شـكل يـابي سـوژه مـيکوشـد تـا فهـم آمـوزه هـای لكـاني، در عـين موشـكافي و ريزبينـي، آسـان تـر گـردد. چرا کـه دُر کوشـيده مفـاهيم را کَـم کَـم و بـه تفصيل ارائـه کنـد، ژرف بكـاود و,سرآخر آنها را بباالند. اين اثر، نخسـت، از انگليسـي بـه فارسـي ترجمـان شـده و سـپس تطبيـق سـطربه سـطر بـا مـتن فرانسـه صـورت گرفته است. مسـير يادشـده، اينـك يكسـر بـه صـورت سـه زبانـه پيشـكش دل دادگـان روان کـاوی، روان پژوهـان و انسـان دوسـتان مـي -
گردد.
معرفی جلد دو
پنجاه سال از آموزشهای لكان عمدتاً صرف نگريستن و بازنگری معنا و کارکرد روانکاوی شد، روانکاوی نه الزاماً درحكم علم يا حتي علمي انساني، بلكه همچون شيوهای که ميتواند بازهم به فراروانشناسي منسجم و محكمي متكي باشد. ابطال دوسويه ی مفاهيم پذيرفته شده، نه تنها ممكن است چارچوبهای ارجاع جوامع درماني و دانشگاهي را به ترتيب توسعه بخشد، همچنين ممكن است به آنها امكان دهد تا در گونه های فرا روانشناسي که منزلت »علمي« خود را به واسطه ی گسترهی نامنتظره ی علوم انساني برگرفته، مخرجي مشترک بيابند...
امروزه، گاه اينگونه مينمايد که فرويد از سوی نقادان ادبي و دانشمندان اجتماعي موشکافانه تر از خود روانکاوان خوانده ميشود. در کل اين يك تصادف نيست. هنگامي که جامعه ی روانکاوانه به دنبال فراروانشناسي تازه ای ميگردد، دانشمندان علوم انساني به چنان پايه ای از پختگي و پيچيدگي نظری دست يافته اند که قادرشان ساخته فرويد را با دیدگاههای جديدی درک کنند. زبان شناسي ساختارگرا و انساني را دگرگون ساخته اند و به ناخودآگاه فرويد شأني تازه بخشيده اند. آموزه های لكان، در کنار آثار فوكو و دريدا، عمدتاً مسبب انفجار ايده های تازهای بوده اند که جنبش بينارشته ای نافذ در فضای دانشگاه امروز را رفعت بخشيده اند.
درس گفتارهایی پیرامون مبانی پایه ای آموزه های ژاك لاكان
کارگروه گسترش آموزه های لاکانی
دکتر حسن مکارمی
گردآوری و تنظیم: دکتر نرگس شريف زاده
ناشر: نشر نشانه، تهران، 13۹۹
معرفی کتاب
ويژگي اين آموزه ها رابطه ی حقيقت فردی ما با واقعيت بيروني است. در طول بيست و پنج
سال اخير، با روانکاوی خويش، آموزش روانکاوی افراد با زبانهای گوناگون از سويي، ارائه-
ی کنفرانسهای گوناگون، آموزش آموزههای لكان به زبانهای مختلف و پرورش روانکاوان
به زبانهای متفاوت، مي توان ادعا کرد که آموزههای لاكاني را دروني کرده، و به بیرون منتقل کرده ام. طبيعتاً اين درونی سازی و بيرون اندازی، از صافي فرهنگي ام وارد و خارج شده است. از اين نظر اين درسگفتارها تالش دارند تا آموزههای لكان را به زبان فرهنگي شنوندگان آنها برگردانند، همان امری که با آموزش آموزه های لاكان در فرهنگ زبان مادری او متفاوت است.در اين درسگفتارها هر جا که ممکن باشد، از فرهنگ غني فارسي سود جسته شده است تا زبان مشكل، علمي و باليني لكان قابل فهم تر گردد. تا آنجا که مقدور بوده تلاش شده است تا هم زبان شفاهي تدريس حفظ شود و هم نوشتار درست زبان فارسي. اميد بر آن است که به تدريج سلسله درسهای ديگر را که عمدتاً بر پايه ی سمینارهای لاكان و شاگردانش پايه گذاری شده اند نيز در دسترس علاقمندان بگذاريم.