نیامدی

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

نیامدی
همه حرفهایم را در باغی بزرگ،‌
در تنهایی با تو گفتم.
کودکان ، زنان و مردان بسیاری،
دلم را خواندند.
از همه آنها که از ۹ تا ۱۰ شب،
از کنار دل مردی تنها ،
در باغ بوت شمون در پاریس،
از کنار نیمکت روبروی تنها درخت اقاقیا گذشتند بپرس:
همه فهمیدند.
بپرس، بپرس…
حسن مکارمی
تابستان ۱۴۰۰ پاریس