کتاب شورا خانم

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  


کتاب شورا خانم که بر اساس پایان نامه دکترایش با همکاری خودش متن آن تهیه شده است , امسال در پاریس چاپ شده است, از طرف رادیو فرانس انفو, در میان ده کتاب نامزد دریافت بهترین کتاب در همین زمینه انتخاب شده است