بیا قناری در بهشت با هم برقصیم

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

این تابلو دیروز تمام شد. نامش : بیا قناری در بهشت با هم برقصیم. قناری در خالی سپید هنوز متولد نشده است. در قهوه ای پس از تولد است. در سمت راست بالا، قناری در دو قالب پرنده و انسان نخستین حرکت یگانگی را انجام می دهد و در انتها در وسط تابلو قناری- انسان به بهشت می رسد.

#حسن_مکارمی