گفت‌وگو با سیروس ملکوتی در برنامه «چهره‌ها»

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

چهره ها عنوان برنامه ايست در معرفی و شناختی درون گرايانه از شخصيت‌های علمی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی در گفتگويی صميمی