گفت‌وگو با میترا محمودی پیرامون اعدام‌های سال67

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

حسن مکارمی همسرزنده یاد، فاطمه زارعی از اعدام شدگان تابستان ۶۷ توسط جمهوری اسلامی از شرایط اعدام ها ،دادخواهی و تاثیرات اعدام ها سخن می گوید.
با سپاس از سرکار خانم میترا محمودی .
 
حسن مکارمی همسرزنده یاد، فاطمه زارعی از اعدام شدگان تابستان ۶۷ توسط جمهوری اسلامی از شرایط اعدام ها ،دادخواهی و تاثیرات اعدام ها سخن می گوید.
با سپاس از سرکار خانم میترا محمودی.
 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=F6JBmgqf3d4&fbclid=IwAR04Ag29LPcWHQSfX-mKtg3qK6pz8W_NaLMJd8BxGGxxSi9-Hvb0fYx84xY