تو هم بیا

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

تو هم بیا ، تو هم بیا
آی زیباترین انسانی که می شناسم!
عطرت بدون هیچ،
زیباست چون خودت،
چون لباست ،
چون صورتت،
چون حادثه شبان ‌گذشته،
که باز می سازمش،
و آرام می شوم:
چون ترنم فرشته ای که به بهشت می‌رود و
با صدایی آرام و پر از نیاز می گوید:
تو هم بیا ،
تو هم بیا…
حسن مکارمی
تابستان ۱۴۰۰