مرا یاد کن

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

 
مرا یاد کن
تو مرا عاشقانه یاد کن،
نه امروز نه فردا،
تو یادهای عاشقانه مرا عاشقانه یاد کن،
نه امروز نه فردا.
هنگام که پوست صورتت،
بیاد نخستین عشقت سرخ می شود.
هنگام که گرمای تن نوزادی در آغوشت ،
همه ی مهر زندگی را بیدار می کند.
آری مرا عاشقانه یاد کن،
بی هیچ بهانه ای ، بی هیچ شرمی ، بی هیچ گناهی،
مرا عاشقانه یاد کن.
بگذار ما ، من و تو ،
دوباره در همان مکانی بایستیم ،
که عشق و جان و زندگی آغاز می شوند.
آنگاه با فریادی به درازای تا خورشید ،
همه باورمندان شادی و سازندگی را ،
نوید طلوع صبحی بیاوریم که بی دروغ بر می خیزد.
مرا عاشقانه یاد کن، عاشقانه.