درسگفتارهایی پیرامون مبانی پایه‌ای آموزه‌های ژاک لاکان

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

درسگفتارهایی پیرامون مبانی پایهای آموزه های ژاک لاکان
دکتر حسن مکارمی
گردآوری و تنظیم: دکتر نرگس شریف زاده
تهران، نشر نشانه: 1399
معرفی کتاب
ویژگی این آموزهها رابطهی حقیقت فردی ما با واقعیت بیرونی است. در طول بیست و پنج سال اخیر، با روانکاوی خویش، آموزش روانکاوی افراد با زبانهای گوناگون از سویی، ارائهی کنفرانسهای گوناگون، آموزش آموزههای لکان به زبانهای مختلف و پرورش روانکاوان به زبانهای متفاوت، میتوان ادعا کرد که آموزههای لکانی را درونی کرده، و به بیرون منتقل کردهام.
طبیعتاً این درونیسازی و بیروناندازی، از صافی فرهنگیام وارد و خارج شده است. از این نظر این درسگفتارها تلاش دارند تا آموزههای لکان را به زبان فرهنگی شنوندگان آنها برگردانند، همان امری که با آموزش آموزههای لکان در فرهنگ زبان مادری او متفاوت است.
در این درسگفتارها هر جا که ممکن باشد، از فرهنگ غنی فارسی سود جسته شده است تا زبان مشکل، علمی و بالینی لکان قابل فهمتر گردد. تا آنجا که مقدور بوده تلاش شده است تا هم زبان شفاهی تدریس حفظ شود و هم نوشتار درست زبان فارسی.
امید بر آن است که به تدریج سلسله درسهای دیگر را که عمدتاً بر پایهی سمینارهای لکان و شاگردانش پایهگذاری شدهاند نیز در دسترس علاقمندان بگذاریم.
 
https://www.youtube.com/watch?v=tRKpcn88jMc&list=PLpn0lEp5n4rv9aIvrlUcj0LHnI9-L1Ot4&index=16