۴۸-از نامه های ساده و هر روزه:

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

دوست جوان بسیار نازنینی از من عکسی خواست تا بدین گونه دیداری تازه کنیم.
در عکس های اخیر می گشتم که به چند عکس در کنار رود دوردوین در مرکز فرانسه برخوردم و بی حتی لحظه ای درنگ متنی نوشتم که ، هم عکس ها و هم متن را برایتان میفرستم. پاینده باشید.
حسن مکارمی

زمان من را به جلو می برد و تنها گاه به گاه می توانم رویم را برگردانم تا به او ، همین زمان بدرود بگویم.این زمان هم پیش از من می دود ، هم با من راه می آید و هم پشت سرم بر من فشار می آورد. در زمان غرقیم ، تنها عشق ما را می رهاند و افسار زمان را در دست می گیرد. عشق یعنی زمان کجاست، یعنی مکان کو، یعنی ..خوشترین صدایی که در گنبد گیتی شنیده می شود.از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.